Reklamacije i povraćaj sredstava

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom isporuke - prijema robe Ukoliko se prilikom prijema naručene robe, konstatuje da je isporučeni artikal oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.
 2. Reklamacija u garantnom roku - davalac garancije, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka artikala koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti neispravni artikal, zameniti ga novim ili vratiti novac.

Da bi kupac ostvario pravo na reklamaciju potrebno je da:

 1. Reklamirani proizvod lično dostavi u Safety shop prodavnicu,gde je artikal kupljen,ili odakle je poslat brzom poštom.
 2. Podnese na uvid original garantnog lista , originalni račun I kopiju narudžbenice.
 3. Dostavi opis neispravnosti. Nakon toga, sve informacije o statusu artikla koji je na servisu, kupac isključivo dobija od ovlačćenog lica za reklamacije.

Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke.
 2. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne upotrebe.
 3. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja.
 4. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile(poplava,zemljotres,požar i sl.).
 5. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog artikla.
 6. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda.
 7. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala.
 8. Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca.
 9. Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koji način i u bilo kojoj meri oštećena.

Važno:

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda I da je obavezno koristi pri svakom internom I eksternom transportu.

Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

Rok za povrat robe je 30 dana uz ispunjene sve gore navedene uslove.

Safety Shop doo će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa.

Vrh strane